Välj en sida

Scale Tech Försäkringssystem

Scale Techs fokus är att erbjuda ett försäkringssystem med effektiv digital distribution av försäkring för att öka ert företags intäkter och att stärka era kunders lojalitet. Detta sker genom en kostnads- och tidseffektiv insats från er sida.

Scale Tech har funktioner för:

 • Försäljning genom sociala medier
 • CRM och försäljningsstatistik
 • Försäkringsadministration
 • Skadehantering
 • Internationella betalningssystem
 • API:er gentemot interna system samt externa system som Word Press etc.
 • Stöd för regelverk kring GDPR och person integritet

  Vem kan nyttja Scale Tech?

  • Försäkringsförmedlare
  • Försäkringsbolag
  • Banker
  • Kreditinstitut
  • Resebolag
  • Teknikkedjor

  Vårt fokus

  • Att ditt företag har möjlighet att genom Scale Techs systemlösning strukturera försäkringsverksamheten för optimal lönsamhet
  • Att din slutkund får ett komplett försäkringserbjudande med en enkel digital säljprocess

  Helhetslösning genom Scale Tech

  Internationellt system med Plug-In funktioner

  Scale Techs systemlösning är internationellt anpassad då den bygger på en Open source struktur med kopplingar till exempelvis Woo Commerce, Worldpress, Stripe , Google Ad etc. 

  Några exempel på Plug-In till Scale Techs system

  • Woo Comerce med lokala betalningssystem
  • Word Press med weberbjudande
  • Google Ad för Sociala medier

  Kompletterande tjänster

  Vi tillhandahåller även tjänster och kompetens kring marknadsföring i sociala medier med kompletterande strukturer för kundtjänst för att nå effektiv distribution.

   Vem kan nyttja Scale Tech?

   Exempel på våra kunder:

   • Försäkringsförmedlare
   • Försäkringsbolag
   • Banker
   • Kreditinstitut
   • Resebolag
   • Teknikkedjor
   • Elbolag
   • etc.

   Bakgrund

   Stora förändringar inom försäkringsbranschen skapar nya möjligheter men även nya krav.

   • Ny lagstiftning (GDPR, IDD), ställer höga krav på systemlösningen
   • Ökat digitalt kundfokus genom nya beteendemönster
   • Nya distributionsmönster främst genom sociala medier
   • Produktutveckling och anpassning till förändrade kundbeteenden
   • Effektivisering av administration genom digitalisering

   Jag vill ha mer info

   Scale Tech Insurance System

    

   Scale Tech’s focus is to offer an insurance system with efficient digital distribution of insurance to increase your company’s revenue and to strengthen your customers’ loyalty.  This is done through a cost- and time-efficient effort on your part.

    

   Scale Tech has features for:

   • Sales through social media
   • CRM and sales statistics
   • Insurance administration
   • Claims handling
   • International payment systems
   • APIs for internal systems as well as external systems such as Word Press etc.
   • Support for regulations regarding GDPR and personal integrity

    Vem kan nyttja Scale Tech?

    • Försäkringsförmedlare
    • Försäkringsbolag
    • Banker
    • Kreditinstitut
    • Resebolag
    • Teknikkedjor

    Our focus

    That your company has the opportunity to structure the insurance business for optimal profitability through Scale Tech’s system solutionThat your end customer receives a complete insurance offer with a simple digital sales process

    Complete solution through Scale Tech

    International system with Plug-In functions

    Scale Tech’s system solution is internationally adapted, as it is based on an open source structure with links to, for example, Woo Commerce, Worldpress, Stripe, Google Ad etc.

    Some examples of Plug-In to Scale Tech’s system

    • Woo Comerce with local payment systems
    • Word Press with web offer
    • Google Ad for Social Media

    Complementary services

    We also provide services and expertise in social media marketing with complementary customer service structures to achieve effective distribution.

     Who can use Scale Tech?

      

     Examples of our customers:

     • Insurance intermediary
     • Insurance companies
     • Banks
     • Credit institutions
     • Travel company
     • Technology chains
     • Electricity company

     Background

     Major changes in the insurance industry create new opportunities but also new requirements.

     • New legislation (GDPR, IDD), places high demands on the system solution
     • Increased digital customer focus through new behavior patterns
     • New distribution patterns mainly through social media
     • Product development and adaptation to changing customer behaviors
     • Streamlining administration through digitization

     Please, send more info